header afbeelding

Deelnamevoorwaarden Internationale
Oldtimerbeurs Ravels
2019

Plaats

De Oldtimerbeurs gaat door in de voormalige NAVO-hallen in Weelde, voortaan genoemd WEELDE DEPOT, Geeneinde 54 te 2381 Weelde, gemeente RAVELS.

Organisatie

De Oldtimerbeurs wordt georganiseerd door de Oldtimervereniging GiJa, FV, Meiboomlaan 22, 2380 Ravels.

Data en duur

De Oldtimerbeurs vindt plaats op zaterdag, 26 oktober 2019 van 9.30 tot 18.00 uur en op zondag 27 oktober 2019, van 9.00 tot 17.30 uur.

Onderwerp

Deze internationale tentoonstelling is een ruil- en verkoopbeurs voor voertuigen, gebouwd vóór 1989, hun onderdelen, gereedschappen, miniaturen, boeken en oude catalogi hierover. Ook allerhande retro-objecten krijgen een plaats: jukeboxen, emaillen platen, vintage-kleding, -tassen, –gadgets, enz . Speciale verzamelbare voertuigen van na 1989 worden toegelaten mits akkoord van de organisatie.

Een stand met de gewenste afmetingen en voorzieningen zal aan elke standhouder ter beschikking worden gesteld binnen de mogelijkheden van de organisatie. Het doorverhuren van een stand aan derden is verboden. Horeca-activiteiten zijn niet toegelaten, tenzij na overleg met en met toestemming van de organisatoren. Elke deelname dient bevestigd te worden door een ondertekend inschrijvingsformulier of een online aanvraag en dit uiterlijk tot 15 dagen voor de aanvang van de beurs.

Deelnamekosten en betalingsvoorwaarden

De deelnamekosten staan vermeld op het inschrijvingsformulier. Indien meer dan twee voertuigen worden tentoongesteld, wordt de deelnamekost vastgelegd in overleg met de organisatie. Na inschrijving wordt aan de standhouders een bevestiging, een inschrijvingsnummer en een betalingsverzoek overgemaakt. Het te betalen bedrag dient uiterlijk binnen de tien dagen te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: BE66 0017 3009 6343 (BIC code GEBABEBB). In geval van annulatie is onder geen beding terugbetaling mogelijk van het verschuldigde bedrag. Bij afwezigheid van een ingeschreven standhouder bij de aanvang van de beurs, zonder voorafgaande verwittiging ten minste één week voor de start van de beurs, wordt het standgeld, met bovenop een bedrag van 250 Euro aan annulatiekosten van de afwezige standhouder gevorderd.

Opbouw en afbouw

De opbouw van de standen is voorzien op vrijdag 25/10/2019 tussen 10.00 en 22.00 uur en op zaterdag, 26/10/2019 tussen 7.00 en 8.30 uur. Hierna worden de deuren gesloten. Het is eenieder verboden om op eigen initiatief de deuren of poorten te ontgrendelen, te openen of hun voertuigen klaar te zetten voor deze poorten tijdens de ganse duurtijd van de beurs. Bij het einde van de beurs zullen onze medewerkers instaan voor het openen ervan. De afbouw gebeurt op zondag, 27/10/2019 vanaf 18.00 uur en op maandagmorgen 28/10/2019 tussen 9.00 en 12.00 uur. Alle materialen die zich maandag 28/10/2019 na 12.00 uur nog in de hallen bevinden worden op kosten en risico van de exposant verwijderd. Onder geen beding kunnen grote tentoongestelde voorwerpen, zoals voertuigen of jukeboxen, tijdens de beurs uit de hallen worden meegenomen, ook niet bij de verkoop ervan. Deze voorwerpen kunnen pas worden afgehaald vanaf zondag 18.00 uur.

Veiligheid van de standen

Elke stand dient gedurende de gehele tijdsduur van de beurs tijdens de openingstijden volgens de regels ingericht en bemand te zijn door vakkundig personeel. Iedere deelnemer is verplicht de batterij(en) van zijn of haar voertuigen af te koppelen en in ieder voertuig moet een brandblusapparaat aanwezig zijn. Het is verboden de voertuigen te starten tijdens de openingsuren van de beurs. Tevens dient de exposant ervoor te zorgen dat de vloer vrij is van olievlekken door middel van een onderlegger (karton) of een opvangbak. Het is verboden te roken in de hallen. Tijdens de beurs worden geen deuren geopend zonder de toelating van de organisatoren; de exposanten respecteren op dat vlak de orders van de medewerkers van de beurs. Het binnenlaten van bezoekers zonder geldige toegangskaart door exposanten kan leiden tot sancties, waaronder het verwijderen van de betrokken standhouder van de beurs door de organisatie. Ingeval van een calamiteit, volgen de standhouders de richtlijnen van de organisatoren en/of hulpverleners strikt op.

Afval

Het is niet toegestaan om e.e.a. aan de wanden te bevestigen met plakband, lijm of spijkers, buiten de eigen stand. Bij de inkom zijn speciale aanplakborden voorzien. Alle afval moet door de exposant zelf worden meegenomen. De vloer van de stand moet door de exposant worden schoongemaakt na afloop van de beurs. Alle andere noodzakelijke handelingen om de vloer en eventueel de wand proper te krijgen, zoals bv. het verwijderen van lijmresten, tapijttape, olie, enz. worden verhaald op de exposant.

Verzekering en Bewaking

De organisatie voorziet in de bewaking van de hallen gedurende de tijd dat de beurs gesloten is voor het publiek; de organisatie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ongevallen of diefstal in dat verband. De organisatie is evenmin verantwoordelijk voor schade, ongevallen of diefstal op de parking die voor de exposanten is voorbehouden en op de terreinen buiten de hallen van de beurs. De exposanten staan in voor de verzekering van hun geëxposeerde voertuigen en voorwerpen. De exposant dient dus te zorgen voor een gedegen aansprakelijkheidsverzekering. De organisatie sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af, die de schade dekt ten aanzien van derden. De organisatie draagt geen enkel risico omtrent schade, brand en/of diefstal.

Toegang van de exposanten

Elke exposant ontvangt bij zijn aanmelding aan de infostand toegangsbewijzen, specifiek voorzien voor de standhouders. In de regel worden twee vrije toegangen per stand per dag voorzien; meer dan twee vrije toegangen per dag worden in overleg met de organisatoren aan de infobalie toegestaan voor grote standen. Bijkomende exposantentoegangen zijn verkrijgbaar voor 6,00 Euro per stuk per beursdag.

Bijzondere schikkingen

Indien de organisatie oordeelt dat de beurs niet kan doorgaan, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, kunnen de exposanten geen aanspraak maken op gelijk welke vergoeding of schadeloosstelling o.m. wegens verlies van winst. De organisatie behoudt zich het recht voor om exposanten uit te sluiten van deelname, zelfs na inschrijving en betaling van het standgeld, wanneer deze de orde verstoren op de beurs en /of de richtlijnen van de organisatoren of het aangesteld personeel weigeren op te volgen.

Betwistingen

Deelname aan de beurs impliceert dat de exposant akkoord gaat met het reglement en de betalingsvoorwaarden. Ingeval van betwistingen is het Belgisch recht van toepassing. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd, onverminderd het recht van de organisatie om te dagvaarden in de woonplaats van de schuldenaar.


2020
© Oldtimerbeurs Ravels